Strona Muzeum Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępnośc

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.

1. Dane teleadresowe

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ul. Wyspiańskiego 8B
22-600 Tomaszów Lubelski
84 664 27 74
e-mail: muzeum3@o2.pl

2. Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2004-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-14

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

4. Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-20 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizowana dnia: 2024-03-27

5. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. Dostępności w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim jest Monika Łukaszczyk, adres poczty elektronicznej muzeum3@o2.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 27 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Osuch, adres poczty elektronicznej informatyk@powiat-tomaszowski.com.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 25 87 .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

8. Dostępność architektoniczna

W budynku przy ul. Wyspiańskiego 8A, wejście główne znajduje się od strony alejki prowadzącej od bramy głównej na terenie I LO. Do wejścia głównego prowadzi zjazd, służący za wjazd na przyległy parking. W budynku znajduje się winda. Sale wystawowe dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W celu przywołania pracownika należy zadzwonić na nr tel. 84 663 42 34.Do budynku przylega parking. W budynku, na parterze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

OBSŁUGA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Muzeum z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej merytoryczny pracownik z danego wydziału udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwianiu sprawy bądź udają się do merytorycznych miejsc pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren Starostwa Powiatowego z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Skip to content